Image1 Image2 Image3 Image4
Start
Email

 

Niniejsza Polityka prywatnoci okrela nastpujce kwestie:

Jakie dane osobowe uytkownika zbieramy i przetwarzamy w zwizku z byciem naszym klientem i w zwizku z korzystaniem z naszej witryny i usug online;

 • Skd pozyskujemy dane;
 • Co robimy z tymi danymi;
 • W jaki sposb przechowujemy dane;
 • Komu przekazujemy/ujawniamy dane;
 • Jak realizujemy prawo uytkownika do ochrony danych;
 • Oraz w jaki sposb przestrzegamy zasad ochrony danych.

Wszelkie dane osobowe s zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowizujcym w Polsce oraz Unii Europejskiej

 

Administrator danych

Administratorem Pastwa danych osobowych jest PPH MGB Mirosaw Burzyski, ul. Konarskiego 8, 01-355 Warszawa, nick Allegro ?MGBSPORT? (zwany dalej: ?my?, ?nas?, ?nasz?, ?MGBSPORT?, ?Sklep?, ?Sprzedawca? itd.), NIP: 5270100174, REGON 006740784

1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatnoci przyjmuje si nastpujce znaczenie poniszych poj:

 1. Administrator - PPH MGB Mirosaw Burzyski, ul. Konarskiego 8, 01-355 Warszawa, NIP: 5270100174, REGON 006740784
 2. Sklep - sklep internetowy dostpny pod adresem www.alpinasportowa.pl,
 3. Strona internetowa - serwis dostpny pod adresem www.alpinasportowa.pl oraz www.mgbsport.pl
 4. Uytkownik - kady podmiot, ktry przeglda zawarto Sklepu i/lub dokonuje zakupu Produktu
 5. RODO - Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 2
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Dane osobowe oznaczaj wszelkie informacje na temat uytkownika umoliwiajce jego identyfikacj, na przykad imi i nazwisko, dane kontaktowe oraz patnoci
 3. Moemy gromadzi dane osobowe uytkownika, gdy dokonuje zakupu Produktu na naszej stronie internetowej oraz poprzez aukcje Allegro, korzysta z naszej witryny internetowej lub kontaktuje si z nami bezporednio.
 4. W zalenoci od czcych Ci z Administratorem relacji, Administrator moe przetwarza nastpujce kategorie danych osobowych, w szczeglnoci:
 • dane osobowe (np. imi i nazwisko, nazwa firmy),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 • dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, NIP-EU, VAT-IT),
 • dane transakcyjne (np. szczegy dotyczce patnoci),
 • dane kontraktowe (np. szczegy zawartych umw),
 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tob komunikacji).
 1. Uytkownik moe przekazywa swoje dane osobowe Administratorowi za pomoc formularzy dostpnych na Stronie internetowej lub w serwisie Allegro, w szczeglnoci formularza zamwienia i formularza zapisu na newsletter.
 2. Uytkownik moe przekazywa swoje dane osobowe Administratorowi za porednictwem poczty, wiadomoci e-mail, mediw spoecznociowych oraz przez telefon
 3. Dane Osobowe Uytkownikw przetwarzane s na podstawie zgody wyraanej przez Uytkownika oraz w przypadkach, w ktrych Administrator jest upowaniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisw prawa lub w celu realizacji zawartej pomidzy stronami umowy.
 4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Uytkownika w ramach formularza zamwienia, poczty, wiadomoci e-mail, mediw spoecznociowych oraz przez telefon przetwarzane s w celu wykonania umowy sprzeday zawieranej na odlego za porednictwem Sklepu, serwisu Allegro lub bezposrednio. Podanie danych osobowych przez Uytkownika jest dobrowolne, ale niezbdne, by Uytkownik mg zawrze umow sprzeday z Administratorem.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Uytkownika poprzez serwis Allegro oraz w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane s w celu przesyania Uytkownikowi newslettera. Podanie danych osobowych przez Uytkownika jest dobrowolne, ale niezbdne, by Uytkownik mg zapisa si na newsletter. Przetwarzanie danych odbywa si tylko i wycznie za zgod Uytkownika, ktr Uytkownik moe wyrazi w formularzu zapisu na newsletter lub poprzez serwis Allegro..
 6. Administrator gwarantuje poufno wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Dane osobowe s gromadzone z naleyt starannoci i odpowiednio chronione przed dostpem przez osoby do tego nieupowanione, a ich przetwarzanie odbywa si zgodnie oraz na warunkach okrelonych szczegowo w:
  1. Rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o wiadczenie usug drog elektroniczn
 8. Uytkownikowi przysuguj prawa okrelone w aktach prawnych, o ktrych mowa w 2 pkt.7, w tym w szczeglnoci :
  1. prawo dostpu do danych
  2. prawo do poprawienia danych
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do usunicia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  6. prawo do przenoszenia danych

3
Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Uytkownika ze Strony internetowej, Sklep oraz poprzez serwis Allegro automatycznie zbierane s dane dotyczce uytkownika. Do tych danych zalicza si: adres IP, nazwa domeny, typ przegldarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mog by zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz system Google Analytics, a take mog by zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyane do komputera lub innego urzdzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Uytkownika podczas przegldania Strony internetowej. Pliki cookie zapamituj preferencje Uytkownika, co umoliwia podnoszenie jakoci wiadczonych usug, poprawianie wynikw wyszukiwania i trafnoci wywietlanych informacji oraz ledzenie preferencji uytkownika.
 3. Uytkownik moe zrezygnowa z cookies, wybierajc odpowiednie ustawienia w uywanej przez siebie przegldarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Uytkownika moe by utrudnione.
 4. Zgod na przechowywanie lub uzyskiwanie dostpu do cookies przez Administratora na jego urzdzeniu Uytkownik wyraa za pomoc ustawie przegldarki zainstalowanej na urzdzeniu Uytkownika.
 5. Uytkownik moe usun istniejce pliki cookies z urzdzenia, korzystajc z odpowiednich funkcji przegldarki internetowej, programy suce w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzdzi dostpnych w ramach systemu operacyjnego, z ktrego korzysta Uytkownik.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Sklepu wie si z przesaniem zapyta do serwera, na ktrym przechowywana jest Strona internetowa oraz Sklep. Kade takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmuj m.in.: adres IP Uytkownika, dat i czas logowania do serwera, informacje o uywanej przegldarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie s czone w aden sposb z konkretnymi podmiotami korzystajcymi ze Strony internetowej oraz Sklepu i nie s wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Uytkownika. Logi serwera su do administrowania Stron internetow oraz Sklepem, a ich zawarto nie jest ujawniania nikomu poza osobami upowanionymi do administrowania serwerem.

 4
Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Uytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. Prawidowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczestwa Strony internetowej oraz Sklepu
 2. Monitorowania stanu sesji,
 3. Dostosowania wywietlanych informacji do preferencji uytkownika lub analiz, bada i audytu wywietle Strony internetowej oraz Sklepu,
 4. Realizacji umw zawartych za pomoc Strony internetowej oraz realizacji zamwie zoonych w Sklepie, za porednictwem wiadomoci e-mail, mediw spoecznociowych przez telefon oraz poprzez serwis Allegro)
 5. Skontaktowania si z Uytkownikiem w przypadku doprecyzowania zoonego zamwienia w Sklepie, za porednictwem wiadomoci e-mail, mediw spoecznociowych przez telefon lub poprzez serwis Allegro: wysyamy uytkownikowi wiadomoci na temat zamwionych usug oraz ich ewentualnych zmian. Takie wiadomoci nie s wysyane w celach marketingowych i nie mona zrezygnowa z ich otrzymywania;
 6. Komunikacji w zwizku z obsug klienta: wykorzystujemy dane Uytkownika do zarzdzania naszymi relacjami z nim jako klientem i w celu poprawy jakoci usug obsugi klienta; 
 7. A take w celach statystycznych i marketingowych: od czasu do czasu bdziemy wysya Uytkownikowi drog elektroniczn informacje o promocjach. Uytkownikowi przysuguje prawo do zaakceptowania lub rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomoci na etapie zoenia zamwienia w Sklepie oraz poprzez serwis Allegro. Ponadto kada przesana przez nas elektroniczna wiadomo marketingowa bdzie zawiera informacj o moliwoci zrezygnowania z dalszego otrzymywania od nas bezporednich materiaw marketingowych.
 1. Bdziemy przetwarza dane osobowe uytkownika jedynie wwczas, gdy bdziemy mie do tego podstaw prawn. Podstawa prawna bdzie uzaleniona od powodw, dla jakich zebralimy dane osobowe uytkownikacelu, w ktrym mamy ich wykorzystywa.
 2. wikszoci przypadkw przetwarzanie danych osobowych uytkownika bdzie dla nas niezbdne do zawarcia z uytkownikiem umowy i wykonania tej umowy.
 3. Zgod we wasnym imieniu mog wyrazi jedynie dzieciwieku, co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniej 16 roku ycia, wymagana jest zgoda rodzicw lub opiekunw prawnych.
 4. Nie bdziemy przechowywa danych uytkownika przez okres duszy ni jest to niezbdne do realizacji celw,jakich s one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwag ilo, charakter i ?wraliwo? danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualn moliwo  realizacji tych celw za pomoc innych rodkw.
 5. Musimy rwnie bra pod uwag okresy, przez jakie musimy przechowywa danecelu realizacji umowy lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapyta, etc
 6. Podane dane osobowe bd przetwarzane nie duej, ni do czasu cofnicia zgody przez Uytkownika.

5

Bezpieczestwo i udostpnianie danych osobowych

 1. Przestrzegamy cisych procedur bezpieczestwa dotyczcych przechowywaniaujawniania danych osobowych uytkownika, ktrych celem jest rwnie ochrona danych przed przypadkow utrat, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane s chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umoliwiajcy ich bezpieczny transfer w Internecie.
 2. Dostp do Twoich danych osobowych, wewntrz strukturyAdministratora, bd mieli wycznie upowanieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbdnym zakresie
 3. Moemy ujawnia informacje na temat uytkownika zaufanym osobom trzecim, takim jak: Podmiotom obsugujcym patnoci internetowe, karty kredytowedebetowe, ktre umoliwiaj dokonywanie patnoci oraz zaufanym dostawcom usug transportowych w celu realizacji Umowy. Od wszystkich osb trzecich wymagamy posiadania odpowiednich zabezpiecze technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych uytkownika zgodnie z polskim i unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych. 
 4. Powoalimy inspektora ochrony danych (?IOD?), ktry odpowiada za nadzr nad przestrzeganiem niniejszej polityki. Uytkownik ma prawo zoy skarg do organu nadzorudowolnym momencie. Gwny organ nadzoru ochrony danych kontrolujcy firm PPH MGB Mirosaw Burzyski jako administratora danych to Joanna Burzyska, telefon kontaktowy: 502 431 471, adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 6
Postanowienia kocowe

 1. W niniejszym dokumencie mog nastpi zmiany, na ktre moe wpyn rozwj technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwj naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany bd komunikowane Uytkownikom niezwocznie i w sposb widoczny i zrozumiay.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczce Polityki prywatnoci i plikw cookies prosimy kierowa na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Opublikowano dnia 24.05.2018 r.

 

Polecane

Dowiesz si pierwszy!